Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 8.12.2021

1. Rekisterinpitäjä

Järventila Oy / Järvenkylän maatila
Y-tunnus: 2566867-2
Järvenkyläntie 825, 21570 Sauvo

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tanja Seppä
maatila@jarventila.fi

3. Rekisterin nimi

Järvenkylän maatilan rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekrytointiprosessi.

5. Rekisterin atk-ohjelmat

Työntekijätietoja on seuraavissa tietojärjestelmissä:

Maatalousneuvos Suonentieto
Palkanlaskenta (Saas-versio)
Sähköposti maatila@jarventila.fi
Paikallisella koneella mahdollisesti rekrytoinnin tiivistelmätaulukko valituista työntekijöistä

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot työntekijöistä

Maatalousneuvos Suonentieto: ks. työntekijätiedot tietosuojarekisteri
Työntekijä kirjataan Suonentietoon vasta kun hänet on valittu työtehtävään ja hän on ottanut paikan vastaan.

Sähköposti:
Hakijoiden lähettämät työhakemukset

Paikallisen tietokoneen rekrytoinnin tiivistelmätaulukko valituista työntekijöistä:
Henkilötiedot (Nimi, Syntymäaika)
Osoite
Sähköposti

7. Säännön mukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan työntekijältä hänen toimittamistaan ja haastattelussa saaduista tiedoista.

8. Tiedon säilytysaika

Hakemukset 1 vuosi.
Koontitaulukko valintaperusteista 5 vuotta.

9. Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja
markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto:
Allekirjoitetut työsopimukset, työtodistukset, verokortit ja maahanmuuttoon liittyvät asiakirjat sekä palkanlaskentaan liittyvät aineistot säilytetään kansioissa toimistotiloissa sekä sähköisessä muodossa. Toimistotilat lukitaan silloin kun siellä ei työskennellä.

B: ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Tietojärjestelmän kohdassa 6 mainittu toimittaja on rekisterin ylläpitäjä ja tiedot säilytetään heidän palvelimillaan. Palvelin on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterissä olevia tietoja voi käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

Paikalliset koneet ovat käyttäjälukittuja (käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan).

12. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.

D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä
poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö
osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

13. Tietoja käsittelevät tahot

Järventila Oy / Järvenkylän maatila omistajat ja rekrytointia tekevät henkilöt.
Rekisterien (kohta 6.) atk-ohjelmien palvelujen ylläpitäjät.

14. Tietosuojaselosteen muutosloki

Luonti 8.12.2021
Tanja Seppä